Hoppa över navigation

 

EkoBo På Landet 

Vad gör vi av landets många smågårdar som idag inte är bärkraftiga ur normal jordbruksynpunkt men som rymmer stora möjligheter för odling och  grann-samverkan  och livskvalitet ? 

Svaret är, i normal fallet ingenting. Med Charlottendals Gård vill vi visa en unik möjlighet att kombinera livs och boendekvalitet. 

Fastigheten är ett litet jordbruk på drygt 35 ha.  Storleken är å ena sidan allt för liten för att fungera som ett modernt jordbruk å andra sidan  statistiskt stor som en svensk normal jordbruks fastighet. 

Med andra ord behövs det nya vägar för att levandegöra små jordbruk.  För även om det är litet i jordbruksammanhang  är det mycket att sköta, särkilt för en ensam person eller familj.   

I framtiden kan det också bli nödvändigt att i högre grad samverka på lokalt plan kring mat och energianvändning. Då behövs platser som Charlottendal där vi praktiskt arbetat med dessa frågor under lång tid. 

Historia 

Charlottendal är en gammal boplats med en Fornborg med utsikt över Mora Garnet. Den en gång segelbara havsvik å som gett Järna sitt namn. 

Det befintliga bostadshuset byggdes vid  sekelskiftet efter att  den gamla mangårdsbyggnaden rivits. På Öknebo häradskarta från 1696 är gården markerad som det skattebelagda torpet “Bråten”, ett utryck som vi kände oss allt för bekanta med under byggperioden. 

På 1950-talet drevs gården av Carl Emil Sörgärde. Med bakgrund som kväkare och antroposof byggde han upp en verksamhet med utvecklingstörda. Han tog även emot utländska gäster bl a besökare från Indien. 

I en ved ugn i källaren bakade han här bröd som han sålde till andra verksamheter. 

Bageriet tog allt mer tid och efter ett tag bestämde familjen att flytta till Saltå och ägna sig mer åt att bygga upp ett bageri tillsammans med vänner. Det blev grunden för Saltå kvarn och bagerie!

På 50-talet köptes fastigheten av enGöteborgsfamilj, vars utvecklingsstörda son fick bo på gården. Fru Walltraut Roden brukade gården och drev samtidigt verksamhet med utvecklingsstörda barn och vuxna. 

1991 köptes gården av Peter Hagerrot. En grupp som kände till fastigheten och fru 

Roden hade samlats med förhoppningen att kunna bosätta sig i ett gårdssammanhang. Att föreställningen är mer levande här än på andra håll i landet beror till stor del på de  antroposofiska stiftelser och verksamheter som bildats kring olika gårdar t ex  Skäve, Skillebyholm och Nibble gård. 

Gruppen hade redan vid starten bjudit in kommundels- och byggnadsnämnd samt 

Agenda 21 ansvariga för att etablera en arbetskontakt med myndigheterna.

Utmaningen 

Av ovanstående framgår att samtliga medverkande ställts inför en rad utmaningar : 
-En grupp yngre och medelålders personer kom till en plats där en person bott och verkat i över 30 år. 
-Det fanns en gemensam ide men ett privat ägande. 
-De ekonomiska förutsättningarna var väldigt olika. 
-Dylika projekt väcker gärna stora och svår förverkligades illusioner vilket i sin tur inbjuder till besvikelser. 
-Projektet är ovanligt, vilket gör myndigheter och kreditgivares undran och tveksamma. 

Trots dessa problem har vi lyckats bibehålla och enligt många vidareförädla en vacker plats för framtiden. Genom att det idag finns två bostadsenheter på gården får vi med nybyggnationen 6 hushåll, en ur många synpunkter idealisk boendestorlek.  I den ingår äldre, gifta med barn och ensamstående med och utan barn. 

Vi har skapat vad som närmast är en bygemenskap, ett privat boende i samverkan med andra. 

Genom småskaligheten har vi också långsiktigt bättre möjligheter att samordna komposter, sophantering, toaletthantering än vad som är normalt. 

Med projekt Charlottendal hoppas vi även att inspirerat att kommunen i samverkan med de boende i området skapa en hållbar och småskalig utveckling av området.